Privacy

Privacyverklaring CANAL+

CANAL+ respecteert uw privacy en verplicht zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht van welke andere site u komt) en onze diensten gebruikt. U vindt in deze verklaring ook informatie over uw privacyrechten en de manier waarop de wetgever die rechten beschermt.

Voor deze privacyverklaring werd een formaat in meerdere lagen gekozen, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden uiteengezet.

Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst, zodat u de betekenis van sommige woorden die in deze privacyverklaring worden gebruikt, begrijpt.

Voor informatie over de gegevens die wij via onze website verzamelen, raadpleeg onze Cookieverklaring.

1. Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft ten doel om u informatie te verschaffen over de manier waarop CANAL+ uw Persoonsgegevens en eventuele andere informatie verzamelt die u ons zelf verstrekt, bijvoorbeeld als u via deze website een abonnement neemt op onze diensten, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een product of een service koopt of deelneemt aan een wedstrijd.

Via deze privacyverklaring informeren wij u ook over de manier waarop wij persoonsgegevens en eventuele andere informatie op een indirecte verzamelen, doordat u van onze diensten gebruikt maakt (zoals uw gebruik van onze internetdiensten).

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen dan ook bewust geen informatie over kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, samen met elke andere privacyverklaring die we u bij specifieke gelegenheden verschaffen wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u zich ten volle bewust bent van de manier waarop en de reden waarom we uw gegevens gebruiken.

Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld als vervanging ervan.

Als u onze CANAL+ Dienst afneemt via een derde partij, zoals een Internet Service Provider, is het mogelijk dat:

 1. een aparte privacyverklaring van die derde partij van toepassing is;
 2. bepaalde in deze verklaring omschreven handelingen en gegevensverwerkingen worden uitgevoerd door de derde partij. In dat geval geven wij dat aan in deze verklaring;
 3. ook een aparte cookieverklaring van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens via de website van die derde partij.

Verwerkingsverantwoordelijke(n)

CANAL+ Luxembourg S.a r.l., die onder de naam CANAL+ actief is, gevestigd aan de 4 Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg in het Groothertogdom Luxemburg, in het R.C.S. Luxembourg ingeschreven onder nummer B 87.905 en met vestigingsvergunning nr. no 10001269/2, is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens (hierna in deze privacyverklaring „CANAL+“, „wij“ of „ons“ genoemd) als u via deze website abonnee wordt of op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Als u abonnee wordt van CANAL+ via een derde partij, zoals een Internet Service Provider, is het mogelijk dat CANAL+ en deze derde partij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval geldt naast deze privacyverklaring ook de privacyverklaring van de derde partij. Aarzel niet om via de onderstaande contactgegevens contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen.

Functionaris gegevensbescherming

In overeenstemming met de AVG/GDPR is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om de naleving van de bepalingen van de AVG/GDPR te faciliteren. U kunt per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via het e-mailadres privacy@canalplus.nl, of u kunt uw verzoek per post sturen naar het volgende adres:

CANAL+

t.a.v. DPO

Postbus 540

1200 AM Hilversum

Uw plicht om ons op de hoogte te brengen van veranderingen

Indien u uw rechten als betrokkene uitoefent, behoudt de DPO zich het recht voor om redelijkerwijs uw identiteit te verifiëren.

Contactgegevens

Via de post:

Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

CANAL+

Postbus 540

1200 AM Hilversum

Via mail:

privacy@canalplus.nl

 

Telefonisch:

088-0038555

 

Indien u een klacht hebt of vragen hebt, hopen we dat u contact met ons opneemt, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Echter, u hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Commission nationale pour la protection des donnees (CNPD), de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor kwesties met betrekking tot gegevensbescherming (www.cnpd.lu).

Veranderingen aan de privacyverklaring

Deze versie werd laatst bijgewerkt op 30 November 2022 volgens de vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming, “AVG”).

Uw plicht om ons op de hoogte te brengen van veranderingen

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bijhouden, correct en actueel zijn.

Breng ons daarom op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen zolang wij zakendoen met u. In sommige gevallen loopt uw contact met ons via uw serviceprovider. In dat geval moet u uw serviceprovider op de hoogte brengen als uw persoonsgegevens veranderen.

2. De gegevens die we over u verzamelen

Persoonsgegevens omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen.

Die gegevens kunnen in de volgende categorieën worden ondergebracht:

Identiteitsgegevens

omvatten voornaam, familienaam, titel, geslacht, gebruikersnaam (of een vergelijkbare ID) en geboortedatum, dan wel de gegevens die de derde partij vraagt bij wie u het abonnement afsluit.

Contactgegevens

omvatten factureringsadres, leveringsadres, mailadres en telefoonnummers, dan wel de gegevens die de derde partij vraagt bij wie u het abonnement afsluit. Contactgegevens omvatten geen cookie identificators.

Financiële Gegevens

omvatten het bankrekeningnummer, voor zover u rechtstreeks bij ons betaalt.

Transactiegegevens

omvatten gegevens over facturering, betalingen aan en door u en andere gegevens van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht, voor zover wij dat nodig hebben om u de diensten te kunnen leveren.

Technische Gegevens

omvatten uw IP adres, MAC-adres, logingegevens, cookie identificators, het type en de versie van de browser die u gebruikt, de instelling en de ligging van de tijdzone, de types en de versies van browser plug-ins, het besturingssysteem en platform en andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken of onze diensten te gebruiken.

Profielgegevens

omvatten uw gebruikersnaam en uw wachtwoord, IP adres, door u zelf ingevoerde voorkeuren en interesses, feedback en antwoorden op enquêtes.

Gebruiksgegevens

omvatten informatie over de manier waarop u onze website, producten en diensten gebruikt en aankopen of bestellingen die u heeft gedaan. In het kader van internet- en telefoondiensten omvatten gebruiksgegevens de identificatie van de oproeper, het totale aantal eenheden die moeten worden aangerekend voor de berekeningsperiode, de identificatie van het opgeroepen nummer, het type, het begintijdstip en de duur van de oproep of de hoeveelheid gegevens die werden verstuurd en de datum van de dienstverlening of de verbinding.

In het kader van onze interactieve diensten (uitzending gemist, begin gemist, netwerkopnames, pauzeren), omvatten de Gebruiksgegevens het kijkgedrag, het artikel dat werd besteld, het begintijdstip en de duur van het artikel dat werd bekeken en de datum van de bestelling.

Marketing- en Communicatiegegevens

omvatten uw voorkeuren met betrekking tot de vorm waarin u marketingberichten van ons en van onze partners wilt ontvangen en uw communicatievoorkeuren. Ook verzamelen, gebruiken en delen we voor welk doeleinde dan ook samengevoegde gegevens, bestaande uit statistische gegevens of demografische gegevens.

Samengevoegde gegevens kunnen van uw persoonsgegevens afgeleid zijn, maar ze worden door de wetgever niet als persoonsgegevens beschouwd, zolang uw identiteit er niet rechtstreeks of onrechtstreeks kan uit worden afgeleid. Zo is het mogelijk dat we uw Gebruiksgegevens met de gebruiksgegevens van anderen samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen die een specifieke feature op onze website bekijken. Zolang we echter de samengevoegde gegevens nog met uw persoonsgegevens kunnen combineren of verbinden, zodat de gegevens u wel rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die in overeenstemming met deze privacyverklaring en de cookieverklaring worden gebruikt.

We zullen niet opzettelijk speciale categorieën persoonsgegevens over u verzamelen (zoals gegevens over ras of etniciteit, religieuze of filosofische opvattingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheidsinformatie en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven.

Er zijn twee omstandigheden waarin wij onbedoeld speciale gegevens categorieën kunnen verwerken:

 1. wanneer een klant een programma vastlegt waaraan speciale kenmerken kunnen worden ontleend, of
 2. in het geval van een VOD-aankoop van specifieke inhoud.

Gezien deze omstandigheden nemen wij strikte organisatorische en technische maatregelen om toegang tot deze gegevens te voorkomen, en creëren wij het bewustzijn onder werknemers over het verbod om deze gegevens voor enig ander doel te verwerken.

Als u ons niet de benodigde persoonsgegevens geeft

Wanneer we wettelijk of contractueel verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen en als u ons die gegevens niet geeft wanneer wij, of de internet service provider waar u het abonnement heeft afgesloten, dat vragen, is het mogelijk dat we het contract dat we met u hebben of dat we met u trachten te sluiten, niet kunnen uitvoeren (bv. goederen of diensten aan u leveren). In dat geval is het mogelijk dat we een product of een dienst die u bij ons hebt besteld, moeten annuleren. Wij, of de provider waar u het abonnement wilt sluiten, brengen u daar dan van op de hoogte.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

We passen meerdere methoden toe om gegevens van en over u te verzamelen, onder andere:

Directe interactie

Het is mogelijk dat u ons uw Identiteits-, Contact- en Financiële Gegevens bezorgt door formulieren in te vullen of door met ons te communiceren via de post, telefoon, mail of een ander communicatiekanaal. Dit omvat persoonsgegevens die u ons geeft wanneer u

 • onze producten of diensten bestelt, ook als u dat via een internet service provider doet;
 • een account op onze website aanmaakt;
 • zich inschrijft voor onze dienstverlening of op onze publicaties;
 • vraagt om marketingmateriaal naar u te verzenden;
 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquete of
 • ons feedback bezorgt.

Geautomatiseerde technologieën of interacties

Wanneer u interactie voert met onze website of Smart TV app, is het mogelijk dat we automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw apparatuur en browsegedrag. We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies en andere vergelijkbare technologieën.

Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie alsmede de tekst hierboven over “Gebruiksgegevens”.

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wetgeving dat toelaat.

Doorgaans gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer u ons ondubbelzinnige toestemming geeft.
 • Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we zullen aangaan of dat we hebben aangegaan met u.
 • Wanneer dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde), en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Wanneer we aan een wettelijke verplichting of voorschriften moeten voldoen. We vragen altijd om uw toestemming als rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken in verband met de verzending van direct marketingberichten van derden naar u via e-mail of tekstberichten, alsmede voor het profileren van kijkgedrag. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen. Wij bieden u altijd een duidelijke opt-outmogelijkheid aan voor onze eigen direct marketingberichten.

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

We hebben een tabel opgesteld waarin alle manieren worden beschreven waarop we van plan zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke rechtsgronden we ons daarvoor baseren. Waar nodig hebben we ook aangegeven wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.

Zoals hierboven aangegeven, kan het zijn dat bepaalde in deze verklaring omschreven handelingen en gegevensverwerkingen worden uitgevoerd door de derde partij, nl. indien u onze tv-diensten afneemt van een derde partij. In de tabel op de volgende pagina zijn met een * aangegeven de doelen/activiteiten waarbij dat het geval kan zijn.

Merk op dat we sommige persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden kunnen verwerken – afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we uw gegevens gebruiken. We noemen telkens de belangrijkste grondslag, gevolgd door specifieke grondslagen voor specifieke subdoelen.  

Doel/Activiteit

 

Soort gegevens

 

Rechtsgrond voor verwerking

 

Om u als nieuwe klant te registreren

 

(a) Identiteit

(b) Contact

 

Sluiten en uitvoeren van een contract met u

 

Om uw bestelling te verwerken en te leveren, met inbegrip van:

(a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten

(b) Innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is

(c) Controle van uw kredietwaardigheid

(d) Bestrijding van fraude en niet-betaling

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

 

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om aan ons verschuldigde bedragen te innen)

(c) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (archivering)

 

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

(a) Kennisgeving aan u over veranderingen van onze voorwaarden of ons privacybeleid

(b) Onze vraag om een recensie achter te laten of aan een enquête deel te nemen

(c) Beheer van de termijn van uw contract of het niveau of het type diensten die in het kader daarvan worden verleend

(d) Opsporing van oorzaken van storingen en klantenondersteuning

(e) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten

(f) Innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is

(g) Bestrijding van fraude en niet-betaling

 

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Financieel

(g) Transactie

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

(c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

 

Om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een prijstrekking, een wedstrijd of een enquête

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

 

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en om onze activiteiten uit te breiden)

 

Om onze activiteiten en deze website te beheren en te beschermen (inclusief opsporen van oorzaken van storingen, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportering en hosten van gegevens)

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technische redenen

 

(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze activiteiten te beheren, administratieve en IT-diensten te verlenen, netwerkbeveiliging, voorkoming van fraude en in de context van een reorganisatie van een bedrijf of een herstructurering van een groep)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

 

Om relevante websitecontent en reclame aan u te bezorgen en de doeltreffendheid van de advertenties die we u bezorgen, te meten of te begrijpen

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technische redenen

 

Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te verdedigen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten uit te breiden en om onze marketingstrategie te bepalen) of toestemming

 

Om gegevensanalyse toe te passen om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren

 

(a) Technische redenen

(b) Gebruik

 

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om verschillende types klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om onze activiteiten te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen)

 

Om suggesties en aanbevelingen aan u te doen over goederen of diensten waarin u misschien bent geïnteresseerd

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technische redenen

(d) Gebruik

(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en onze activiteiten te laten groeien)

 

Om marktonderzoek, marketingcampagnes of direct marketingactiviteiten uit te voeren

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Transactie

(d) Profiel

(e) Gebruik

(f) Marketing en communicatie

 Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te verdedigen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten uit te breiden en om onze marketingstrategie te bepalen) of toestemming

Om gevolg te geven aan verzoeken van wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke instanties om informatie te verstrekken en/of medewerking te verlenen aan verzoeken tot aftappen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Technische redenen

(f) Gebruik

Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Om onszelf tegen claims te beschermen of om onze rechten uit te oefenen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Profiel

(f) Gebruik

(g) Marketing en communicatie

Noodzakelijk om onszelf tegen claims te beschermen of om onze rechten uit te oefenen

  

Promotionele aanbiedingen van ons

Het is mogelijk dat we uw Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken, voor zover wij daarover beschikken, om ons een idee te vormen van wat u volgens ons wilt of nodig hebt of waarin u geïnteresseer zou kunnen zijn. Dit is de manier waarop we beslissen welke producten, diensten en aanbiedingen relevant kunnen zijn voor u (we noemen dit ‚marketing‘).

Indien u rechtstreeks klant bent bij CANAL+, zult u marketingberichten van ons ontvangen als u informatie aan ons hebt gevraagd of goederen of diensten bij ons hebt gekocht of als u ons gegevens hebt verstrekt op het moment dat u zich inschreef voor een wedstrijd of voor een promotie en wanneer u daarbij niet afgemeld hebt (geen opt-out).

Indien u onze CANAL+ Dienst afneemt van een derde partij, ontvangt u alleen marketingberichten van ons in samenwerking met die derde partij.

Marketing van derden

We vragen uw specifieke en ondubbelzinnige toestemming voordat we persoonsgegevens delen met derden voor marketingdoeleinden. Wij verkopen, verhuren, lenen of geven uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, en stellen ze ook niet op andere wijze ter beschikking van derde partijen. Wij kunnen uw persoonsgegevens wel laten verwerken door andere organisaties, maar alleen als ze optreden als verwerkers, en de persoonsgegevens dus alleen volgens onze instructies en voor onze doelen verwerken. Dit wordt toegelicht onder E.

Opt-out

U kunt ons op elk moment vragen om geen marketingberichten meer te verzenden naar u.

In het geval van e-mailmarketing hoeft u alleen op de opt-outlink te klikken in welk marketingbericht dan ook dat we eerder naar u hebben verzonden.

Als er telefonisch contact met u wordt opgenomen, moet u de operator die u opbelt, laten weten dat u geen marketingtelefoontjes meer wilt ontvangen. CANAL+ controleert altijd het Bel-Me-Niet register voordat zij marketingtelefoontjes doet.

In alle andere gevallen via Contact opnemen met ons.

Momenteel doen we ons uiterste best om u de mogelijkheid te bieden om uw marketingvoorkeuren zelf te beheren op onze website en in onze app. Heel binnenkort zult u kunnen inloggen op de website of app om de relevante keuzevakken aan te vinken en om op die manier uw marketingvoorkeuren aan te passen.

Wanneer u hebt beslist dat u die marketingberichten niet meer wenst te ontvangen (opt-out), geldt dit niet voor de persoonsgegevens die u aan ons hebt gegeven ten gevolge van en teneinde de aankoop van een product/dienst te beheren, een garantie te registreren, van producten/diensten gebruik te maken.

Cookies

Onze website plaatst en leest cookies voor vier verschillende doeleinden (noodzakelijk, uw voorkeuren, statistieken en marketing). U kunt per doeleinde kiezen of u toestemming wilt geven of weigeren.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u geen enkele of slechts sommige browsercookies toelaat of dat u wordt ingelicht wanneer websites cookies instellen of er zich toegang toe verschaffen. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website niet langer toegankelijk zijn of niet behoorlijk meer werken. Meer informatie over de cookies die we gebruiken, vindt u in onze Cookieverklaring.

Onze social media kanalen

Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op alle personen die onze social media kanalen bezoeken zoals vermeld op onze website canalplus.nl, of middels andere applicaties (apps) zoals CANAL+ SVOD App en aanverwante producten van CANAL+.

Informatie met betrekking tot het type gegevens dat verwerkt wordt door gebruik van de social media kanalen kunt u terugvinden onder punt 4. van deze privacyverklaring “Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken”.

We maken er u graag attent op dat de privacyverklaringen van de social media kanalen zelf eveneens van toepassing zijn.

Indien u vragen heeft bij de verwerking van persoonsgegevens door de social media kanalen zelf, nodigen wij u graag uit om eerst even de privacyverklaring van het betreffende social media kanaal na te gaan. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u steeds contact met ons opnemen.

Verandering van doeleinde

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en dat die reden verenigbaar is met het originele doeleinde. Als u uitleg wilt over de manier waarop de verwerking voor het nieuwe doeleinde verenigbaar is met het originele doeleinde, kunt u contact met ons opnemen.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een doeleinde dat geen verband houdt met het originele doeleinde, brengen we u daarvan op de hoogte en geven we uitleg over de rechtsgrond waarop we ons baseren of vragen we uw toestemming.

Merk op dat het mogelijk is dat we uw persoonsgegevens buiten uw weten of toestemming om kunnen verwerken in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dat door de wet wordt vereist of toegelaten.

5. Bekendmaking van persoonsgegevens

Bij sommige van onze activiteiten en om u diensten aan te bieden, werken we samen met onze partners om de hoogste kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen. Deze partners hebben toegang nodig tot uw persoonlijke gegevens.

Onze partners treden op in de rol van verwerkers. Ze verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en voor onze doeleinden.

We gebruiken partners op verschillende gebieden, meestal voor:

 • Administratieve ondersteuning,
 • IT-systeem, software-ondersteuning,
 • Marketingdiensten,
 • Klantcommunicatie,
 • Incasso in geval van wanbetaling.

We delen uw persoonsgegevens met onze handelspartners.

We delen uw gegevens met de overheid of rechtbanken op hun verzoek, nadat wij, of de derde partij bij wie u het abonnement heeft afgesloten, de rechtsgeldigheid van een dergelijk verzoek hebben vastgesteld.

We eisen dat alle derden de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat ze die behandelen in overeenstemming met de wet. We laten onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en laten hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken

voor de gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Beveiliging van gegevens

We hebben de nodige gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk zoekraken, worden gebruikt of bekeken op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of bekendgemaakt.

Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot de werknemers, callcenter medewerkers, opdrachtnemers en andere derden die die gegevens nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van onze instructies en ze moeten daarbij een vertrouwelijkheidsplicht vervullen.

We hebben procedures ingevoerd om elke vermoede inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens te behandelen en brengen u en elke bevoegde toezichthouder daarvan op de hoogte wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor zover wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn met een derde partij bij wie u het abonnement hebt afgesloten, hebben we duidelijke afspraken met die derde partij over het melden van datalekken.

8. Uw wettelijke rechten

In bepaalde omstandigheden hebt u in het kader van de regelgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op de links hieronder om meer te weten te komen over die rechten:

 • Verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek tot overdraging van uw persoonsgegevens.
 • Recht om uw toestemming in te trekken.

Neem contact met ons op, of met de derde partij bij wie u het abonnement hebt afgesloten, als u een van de hierboven vermelde rechten wilt doen gelden. Als u bij de derde partij terecht kunt, wordt dit duidelijk uitgelegd in de privacyverklaring van die derde partij.

Meestal geen vergoeding gevraagd

U behoeft geen vergoeding te betalen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (of om een ander recht uit te oefenen). Het is wel mogelijk dat we een redelijke vergoeding vragen als aan uw verzoek duidelijk een basis ontbreekt of indien het verzoek repetitief of buitensporig is. Het is ook mogelijk dat we in die omstandigheden geen gevolg geven aan uw verzoek. Voordat wij hiertoe overgaan zullen wij u in de gelegenheid stellen uw verzoek aan te passen en/of te preciseren.

Wat we misschien van u zullen vragen

Het is mogelijk dat we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen om uw identiteit te bevestigen en om te controleren of u recht op inzage hebt van uw persoonsgegevens (of om een ander recht uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel, die moet vermijden dat persoonsgegevens worden vrijgegeven aan personen die geen recht op inzage hebben.

Het is ook mogelijk dat we u meer informatie vragen in verband met uw verzoek, zodat we u sneller een antwoord kunnen bezorgen.

Tijdlimiet voor reactie

We proberen binnen de maand op elk gerechtvaardigd verzoek te reageren. Soms hebben we meer tijd nodig als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt. In dat geval zullen we u inlichten en op de hoogte brengen en houden.

9. Verklarende woordenlijst

Rechtsgrond

“Toestemming” betekent elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling aanvaardt dat wij uw persoonsgegevens verwerken.

“Gerechtvaardigd belang” betekent het belang van ons bedrijf om onze activiteiten uit te voeren en te beheren om u de beste service/het beste product en de beste en veiligste ervaring te bezorgen. We zorgen ervoor dat we elke potentiële (positieve en negatieve) impact op u en uw rechten afwegen voordat we uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen verwerken.

“Uitvoering van contract” betekent de verwerking van uw gegevens wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een contract waarvan u een van de partijen bent of om stappen te zetten op uw verzoek voordat we zo’n contract aangaan.

Een “wettelijke verplichting of voorschrift naleven” betekent uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om een wettelijke verplichting of voorschrift na te leven waaraan we onderworpen zijn.

Uw wettelijke rechten

U kunt de volgende rechten laten gelden:

Recht op inzage in uw persoonsgegevens (meestal aangeduid met de omschrijving ‚verzoek van een betrokkene van inzage‘).

Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bijhouden en kunt u controleren of we die informatie op een wettelijke manier verwerken.

Recht op correctie van de persoonsgegevens die we van u bijhouden.

Hierdoor kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bijhouden, laten corrigeren, hoewel het mogelijk is dat we de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons bezorgt, moeten controleren.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.

Hierdoor kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is om de gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u op een succesvolle manier uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer we uw informatie op een onwettige manier hebben verwerkt of wanneer de nationale wetgeving ons verplicht om uw persoonsgegevens te wissen. Houd er evenwel rekening mee dat we om specifieke wettelijke redenen misschien niet altijd in staat zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot verwijdering van de gegevens. In dat geval wordt dat op het moment van uw verzoek aan u gemeld.

Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we ons baseren op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en wanneer er iets in uw specifieke situatie een rol speelt waardoor u wil bezwaar maken tegen de verwerking op die basis, aangezien u vindt dat dit een impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden verwerken.

In sommige gevallen is het mogelijk dat we aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens.

Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende scenario‘s op te schorten:

 1. als u wilt dat we de nauwkeurigheid van de gegevens controleren;
 2. als wij de gegevens op een onwettige manier gebruiken, maar als u niet wilt dat we de gegevens wissen;
 3. als u wilt dat we de gegevens bewaren zelfs als we ze niet langer nodig hebben om dat u vorderingen wilt vaststellen, uitoefenen of verdedigen of
 4. als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten nagaan of we zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen hebben om ze toch te gebruiken.

Recht op overdraging van uw persoonsgegevens naar u of naar een derde. We zullen u of een derde die u hebt gekozen, uw persoonsgegevens bezorgen in een gestructureerd, courant gebruikt en door een computer leesbaar formaat.

Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u aanvankelijk uw toestemming voor gebruik door ons hebt verleend of wanneer we de informatie gebruiken om een contract met u uit te voeren.

Recht om uw toestemming op elk mogelijk moment in te trekken wanneer we ons op uw toestemming baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft evenwel geen gevolgen voor de wettelijkheid van een verwerking die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt.

Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde producten of diensten niet langer aan u kunnen leveren. Als dat het geval is, zullen we u daarvan op de hoogte brengen op het moment dat u uw toestemming intrekt.