Voorwaarden

Terms and Conditions

CANAL+ respecteert uw privacy en verplicht zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht van welke andere site u komt) en onze diensten gebruikt. U vindt in deze verklaring ook informatie over uw privacyrechten en de manier waarop de wetgever die rechten beschermt.

Voor deze privacyverklaring werd een formaat in meerdere lagen gekozen, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden uiteengezet.

Maar u kunt hier ook een pdf-versie van de verklaring downloaden. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst, zodat u de betekenis van sommige woorden die in deze privacyverklaring worden gebruikt, begrijpt.

Voor informatie over de gegevens die wij via onze website verzamelen, raadpleeg onze Cookieverklaring.

1. DEFINITIES

De in deze Voorwaarden gebruikte termen hebben de hieronder vermelde betekenis. Alle gedefinieerde termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis in het meervoud en omgekeerd.

Voor het leesgemak wordt hierna de mannelijke vorm gebruikt. Alle uitspraken gelden natuurlijk voor alle geslachten op dezelfde manier.

1.1 Abonnement - een contract op basis van een vergoeding tussen CANAL+ en de Klant voor de levering van en de toegang tot de CANAL+-Dienst.

1.2 AV - deze algemene voorwaarden.

1.3 CANAL+ - Canal+ Luxembourg S.à r.l., met maatschappelijke zetel te 4, Rue Albert Borschette in L-1246 Luxemburg, ingeschreven in het Handelsregister van Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) onder inschrijvingsnummer B 87.905.

1.4 CANAL+ Dienst - abonnementsdienst voor toegang tot entertainmentinhoud ("Inhoud") via internet op bepaalde televisies, computers en andere apparaten met internetaansluiting (Devices - CANAL+ compatibele apparaten), beschikbaar in webbrowser of via de applicatie.

1.5 Klant - natuurlijke persoon die een Abonnement bij CANAL+ heeft afgesloten.

1.6 Promotieperiode - een door CANAL+ aan het begin van het Abonnement vastgestelde beperkte periode gedurende welke de Klant geen Abonnementsgeld verschuldigd is, voor zover van toepassing.

1.7 Betalingsmethode - methode van betaling van het maandelijkse abonnementsgeld die door de Klant tijdens het bestelproces is gekozen of later door de Klant is gewijzigd.

1.8 Website – de website canalplus.nl.

1.9. CANAL+ App – de Applicatie waarbij via een internetverbinding gebruik gemaakt kan worden van de CANAL+ Dienst op een Device. De Klant kan de applicatie downloaden op één van zijn Devices, via een van de voor zijn Device gebruikelijke applicatie-providers. De Applicatie wordt niet door alle type Devices en besturingssystemen ondersteund. De Devices en besturingssystemen die de Applicatie wel ondersteunen staan omschreven op de Website.

1.10. Prijs-en kostentabel: De tabel waarin het abonnementsgeld, en of andere vergoedingen of kosten voor de CANAL+ Dienst vermeld zijn. Deze is op de Website te raadplegen;

2. ABONNEMENT

2.1 Voorwaarde voor het afsluiten van een Abonnement is de invoer van de voor- en achternaam van de Klant, een geldig e-mailadres van de Klant, de toekenning van een wachtwoord aan de Klant en de keuze van een betalingswijze.

2.2 Na succesvolle afronding van de bestelling door de Klant, doet de Klant een bindend aanbod aan CANAL+ om een Abonnement af te sluiten. Het Abonnement treedt in werking wanneer CANAL+ het aanbod uitdrukkelijk aanvaardt, bijvoorbeeld door de verzending van een overeenkomstige bevestigingsmail aan de Klant of door het begin van de uitvoering in de vorm van het verlenen van toegang tot de CANAL+ Dienst.

2.3 CANAL+ is niet verplicht het aanbod van de Klant te aanvaarden. Indien CANAL+ het contractaanbod van de Klant afwijst, zal CANAL+ de Klant hiervan op de hoogte stellen.

2.4 Abonnementen kunnen alleen worden afgesloten door Klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

3. ABONNEMENTSGELD EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 Om de CANAL+ Dienst te gebruiken, moet de Klant een van de gespecificeerde betalingswijzen selecteren en de nodige informatie verstrekken.

Het abonnementsgeld en, of andere mogelijke vergoedingen of kosten voor de CANAL+ Dienst staan vermeld in de thans geldige Prijs-en kostentabel, die gepubliceerd is op de Website. De in deze Prijs-en kostentabel vermelde prijzen zijn geldig tot de publicatie van een nieuwe, aangepaste Prijs-en kostentabel, voor zover van toepassing.

CANAL+ behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden en/of de huidige Prijs-en kostentabel te wijzigen, in het bijzonder in het geval van een verandering in de wetgeving, de introductie van nieuwe diensten en technologieën, inflatie, verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, veranderingen in de marktomstandigheden, een toename in de kosten van CANAL+ met betrekking tot de levering van de CANAL+ -Dienst, evenals indien een dergelijke wijziging noodzakelijk is om technische, operationele of andere redenen aan de kant van CANAL+.

3.2 Het abonnementsgeld voor de CANAL+ Dienst is vooraf verschuldigd (prepaid) en wordt afgeschreven via de aangegeven betaalmethode. De Klant machtigt CANAL+ om de gekozen betalingswijze te debiteren.

3.3 De maandelijkse afschrijving van het abonnementsgeld vindt plaats voor de eerste keer op de dag dat de Promotieperiode, voor zover van toepassing, eindigt en de Klant het Abonnement voortzet. Vervolgens vindt afschrijving van het abonnementsgeld voor de komende factureringsperiode plaats op de laatste dag van de lopende factureringsperiode. ( een factureringsperiode bedraagt 1 kalendermaand).

Opzegging van de CANAL+ Dienst conform de bepalingen van artikel 6 heeft uitwerking op het einde van de lopende factureringsperiode. Een abonnementsgeld dat werd afgeschreven op de laatste dag van de lopende factureringsperiode voor de komende factureringsperiode, wordt, tenzij uitzondering indien daartoe aanleiding bestaat, niet terugbetaald, om welke reden ook, onverminderd het herroepingsrecht van de consument.

3.4 Details over het abonnementsgeld, de factureringsperiode en de betalingsdatum kunnen door de Klant worden bekeken op zijn "Account"-pagina.

3.5 Indien een betaling niet succesvol kan worden verwerkt omdat de betreffende betaalmethode is verlopen, niet over voldoende krediet beschikt of om een andere reden mislukt, en de Klant zijn Abonnement niet opzegt, kan de toegang van de Klant tot de CANAL+ Dienst worden geblokkeerd totdat een geldige betaalmethode succesvol kon worden toegepast. Bovendien heeft CANAL+ het recht om de Klant bijbehorende verwerkingskosten in rekening te brengen.

3.6 Eventuele kosten van de betalingsprovider van de Klant zijn voor rekening van de Klant.

3.7 De Klant kan de betalingswijze bijwerken op zijn "Account" pagina.

3.8 CANAL+ is gerechtigd de prijs van de CANAL+ Dienst jaarlijks aan te passen overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. De Klant heeft niet het recht de overeenkomst uit hoofde van deze aanpassing op te zeggen.

4. CANAL+ DIENST

4.1 Om de CANAL+ Dienst te kunnen gebruiken, dienst de Klant te beschikken over een internettoegang en een CANAL+ compatibel apparaat (Device).

4.2 De CANAL+ Dienst en alle via de Dienst toegankelijke inhoud is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant en personen die tot hetzelfde huishouden behoren en niet voor commerciële doeleinden. De Klant krijgt een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot de CANAL+ Dienst en de inhoud daarvan in het kader van en gedurende het abonnement. Daarbuiten worden geen rechten of vorderingen aan de Klant overgedragen.

4.3 De beschikbaarheid van afzonderlijke inhoud van de CANAL+ Dienst kan buiten Nederland om licentieredenen beperkt zijn, onder voorbehoud van dwingende wettelijke voorschriften. Bovendien kan de beschikbaarheid van individuele inhoud onderhevig zijn aan territoriale en temporele veranderingen om licentieredenen.

4.4 CANAL+ werkt de CANAL+ Dienst regelmatig bij. Deze actualisering omvat zowel de vervanging, verwijdering of toevoeging van afzonderlijke of verscheidene inhoud als wijzigingen en verdere ontwikkelingen van de Website, de toepassingen en de andere gebruikersinterfaces. In dit verband heeft de Klant geen aanspraak op de levering van bepaalde inhoud of het ontwerp van de Website, de toepassingen of de andere gebruikersinterfaces.

4.5 De weergavekwaliteit van de CANAL+ Dienst kan variëren afhankelijk van het apparaat ( Device) en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie van de Klant, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van de internetverbinding van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor de kosten in verband met de internetverbinding.

4.6 De Klant heeft recht op de wettelijke garantiemiddelen. In het geval dat een storing van een programma of belangrijke verstoringen te wijten zijn aan de fout van de Klant of zijn hulppersonen (bijvoorbeeld de exploitant van het IP-netwerk of de internetprovider van de Klant), heeft de Klant geen enkele aanspraak op garantie jegens CANAL+.

4.7 CANAL+ is voorts niet aansprakelijk voor storingen of uitvallen van de CANAL+ Dienst als gevolg van overmacht, dat wil zeggen voor omstandigheden die niet onder de invloedssfeer van CANAL+ vallen. Dit zijn bijvoorbeeld aardbevingen, overstromingen, brand en andere natuurrampen, alsmede handelingen of nalatigheden van telecommunicatieaanbieders, elektriciteitsleveranciers of, meer in het algemeen, van derden die diensten verlenen.

4.8. CANAL+ levert alle redelijke inspanningen om de CANAL+ Dienst ononderbroken te verlenen, zonder evenwel te garanderen dat het gebruik van deze dienst ononderbroken, snel, beveiligd of feilloos werkt. Bovendien kan de CANAL + Dienst onderbroken worden voor onderhoud, reparaties en wijzigingen.

4.9. De mogelijke aansprakelijkheid van CANAL+ voor schade aan de Klant is, naar keuze van CANAL+, ofwel in natura beperkt tot de verlenging van het abonnement, pro rata het aantal dagen dat CANAL+ haar verplichtingen jegens de Klant niet zou zijn nagekomen, dan wel bij equivalent beperkt tot het totaal van het door de klant betaalde abonnementsgeld.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

5.1 De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account en wachtwoord en voor de beperking van de toegang tot zijn computer en mobiele en andere ontvangstapparatuur. De Klant dient zelf in te staan voor de tijdige en correcte uitvoering van updates van de Applicatie en van Devices.

5.2 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt de Klant ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die via zijn account of wachtwoord worden uitgevoerd. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn wachtwoord geheim en veilig wordt gehouden. De Klant moet CANAL+ onmiddellijk op de hoogte brengen als er enige reden is om te vrezen dat een derde kennis heeft genomen van zijn wachtwoord of dat het wachtwoord op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt.

5.3 De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de aan CANAL+ verstrekte informatie juist en volledig is. CANAL+ moet in kennis worden gesteld van elke wijziging van de gegevens die de Klant in het kader van het bestelproces heeft verstrekt, door middel van een overeenkomstige wijziging van de gegevens in mijn "Account".

5.4 De Klant stemt ermee in de CANAL+ Dienst niet te gebruiken: (i) op een manier die de CANAL+ Dienst of de toegang daartoe kan onderbreken, beschadigen of anderszins verstoren; of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een misdrijf of een onwettige activiteit; of (iii) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken.

5.5 De Klant is verplicht de CANAL+ Dienst niet te gebruiken voor openbare vertoning.

5.6 De Klant is verplicht de voorschriften ter bescherming van minderjarigen na te leven. De Klant moet er met name voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot zijn persoonlijke pincode voor jeugdbescherming.

5.7 De Klant garandeert uitdrukkelijk:

5.7.1. geen inhoud of informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het gebruik van de CANAL+ Dienst te archiveren, reproduceren, distribueren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met deze AV,

5.7.2. bestaande kopieerbeveiligingen niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, uit te schakelen, af te breken of te verhinderen,

5.7.3. geen gebruik te maken van robots, spiders, web scraping of andere geautomatiseerde processen om toegang te krijgen tot de CANAL+ Dienst,

5.7.4. geen code of ander product in te voegen of anderszins de CANAL+ Dienst te manipuleren;

5.7.5. geen gebruik te maken van datamining, gegevensverzameling of andere extractiemethoden.

5.8 In geval van overtreding heeft CANAL+ het recht het Abonnement van de Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang van de Klant tot de CANAL+ Dienst te beperken, op te schorten of te blokkeren. CANAL+ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor verdere vorderingen in te stellen, bijvoorbeeld tot schadevergoeding.

6. BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT

6.1 Het Abonnement wordt gesloten voor onbepaalde duur.

6.2 Opzegging door de Klant: Gedurende de Promotieperiode kan het Abonnement door de Klant te allen tijde worden beëindigd tegen het einde van de betreffende Promotieperiode. Na afloop van de Promotieperiode is opzegging door de Klant te allen tijde mogelijk, tot 2 dagen voor het einde van de lopende facturatieperiode. De opzegging kan elektronisch gebeuren via de opzeg-button op de “ Account” Pagina, of via de chatfunctie op de website..

De opzegging krijgt uitwerking aan het einde van de lopende factureringsperiode, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door CANAL+.

6.3 Opzegging door CANAL+: CANAL+ kan het Abonnement beëindigen met een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de volgende kalendermaand.

6.4 Het recht tot beëindiging van het Abonnement om gegronde redenen wordt niet beperkt.

6.5 Bij beëindiging van het Abonnement wordt de toegang tot de CANAL+ Dienst automatisch afgesloten.

7. KLANTENSERVICE EN BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENBESLECHTING

7.1 Als u vragen heeft over de CANAL+ Dienst, kunt u contact opnemen met de klantenservice. De wijze waarop dit kan is opgenomen op de FAQ-pagina (veelgestelde vragen) van de Website.

7.2 Onverminderd de bevoegdheid van de rechtbank kan de Klant geschillen of klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten (“Geschillencommissie”). Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst bij CANAL+ tijdig, volledig en duidelijk heeft ingediend. Als de klacht niet in goed onderling overleg tussen de Klant en CANAL+ kan worden opgelost, dan kan het geschil tot drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

De Geschillencommissie behandelt geschillen met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Wanneer de Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is CANAL+ aan deze keuze gebonden. Indien CANAL+ een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de Klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. CANAL+ kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

8. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

8.1 Accountgerelateerde informatie (bijv. betalingsautorisaties, wijzigingen van het wachtwoord of de betalingsmethode, bevestigingen en andere kennisgevingen) wordt alleen in elektronische vorm aan de Klant gestuurd, zoals per e-mail naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven als onderdeel van het bestelproces of via in-app pushberichten.

8.2 In zoverre stemt de Klant er voor contractuele doeleinden mee in dat alle toestemmingen, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die CANAL+ elektronisch aan de Klant meedeelt op het door de Klant bekendgemaakte e-mailadres in zoverre geen schriftelijke vorm vereisen, tenzij dwingende toepasselijke wettelijke bepalingen een andere vorm van communicatie vereisen.

8.3 Als onderdeel van de CANAL+ Dienst zullen wij functies, producten en inhoud aanbevelen die interessant kunnen zijn voor de Klant, de voorkeuren van de Klant identificeren en de ervaring van de Klant met de CANAL+ Dienst personaliseren door middel van elektronische meldingen.

9. DIVERSEN

9.1 De contractuele relatie tussen CANAL+ en de Klant wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

9.2 De contractuele taal is het Nederlands.

9.3 CANAL+ is gerechtigd het Abonnement over te dragen aan een groepsmaatschappij of een derde partij.

9.4 Indien een bepaling van deze AV ongeldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

9.5 De bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u hier

https://www.canalplus.nl/privacy-en-disclaimer/.

De Klant stemt er mee in dat CANAL+ gegevens verwerkt omtrent het gebruik van de CANAL+ Dienst, - Ook gedurende de Promotieperiode, indien van toepassing, waaronder begrepen onder andere de bekeken tot entertainmentinhoud, zenders en programma’s, begin- en eindtijd van bekeken content, de gemiddelde kijkduur, en gegevens met betrekking tot eventueel aangekochte content. (deze lijst is niet exhaustief) Deze gegevens worden gebruikt voor het analyseren van kijkgedrag (op anonieme basis), het verbeteren van de CABAL+ Dienst (op anonieme basis), facturatie, en het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen en aanbevelingen aan de Klant, al dan niet met behulp van cadeaubonnen of vouchers.

9.6 De aan het einde van de AV weergegeven annuleringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor consumenten zoals daarin gedefinieerd.

******

Annuleringsbeleid

Een consument is elke natuurlijke persoon die een transactie aangaat anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen de wettelijke termijn zonder opgave van redenen op te zeggen, overeenkomstig de voorwaarden zoals in de volgende clausule bepaald. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop het contract is gesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons - CANAL +

Postbus 444, te 1200 JJ Hilversum - info@canalplus.nl - door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, en de CANAL+ Dienst om technische redenen niet in gebruik werd genomen, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.. ( alternatief De Klant erkent expliciet dat het herroepingsrecht vervalt en er bijgevolg geen terugbetaling mogelijk is, indien de CANAL+ Dienst in gebruik werd genomen, gelet op het feit dat de CANAL+ Dienst een overeenkomst betreft voor levering van digitale inhoud die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevindt. )

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

Naar

CANAL +

Postbus 444,

1200 JJ Hilversum

E-mailadres: info@canalplus.nl

- Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)_________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

________________________________

Naam van de consument(en)

__________________________________

Adres van de consument(en)

_____________________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

___________________

Datum

---------------------------------------

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.